Thursday, 28 January 2010

Song on Repeat: "Me and Jane Doe"

Charlotte Gainsbourg's "Me and Jane Doe." Simple. Pretty. Catchy. Beck. I like it, na na na na na na oh na na na na na na.

No comments: